RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Chişinău, Republica Moldova

REGULAMENT privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.1442
din 19 decembrie 2006
 

Regulament
privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament determină condiţiile, modul de acordare şi plată a ajutorului de deces, stabilit de organele teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în continuare - Casa Naţională).

2. Ajutorul de deces constituie o prestaţie unică ce se acordă în scopul susţinerii financiare a familiei decedatului sau a persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

3. Ajutorul de deces nu se acordă în cazul în care persoana a fost declarată decedată prin hotărîrea instanţei de judecată.

4. În sensul prezentului Regulament, în categoria de membru de familie se includ:

a) soţul (soţia);

b) părinţii;

c) copiii în vîrstă de pînă la 18 ani (inclusiv cei care au fost născuţi morţi) sau, dacă îşi făceau studiile la secţia cu frecvenţă la zi la o instituţie de învăţămînt - pînă la absolvire, însă pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani, precum şi copiii cu dizabilităţi, indiferent de vîrstă, dacă dizabilitatea a fost constatată pînă la atingerea vîrstelor menţionate.

În cazul în care cheltuielile ocazionate de deces au fost suportate de către o persoană, alta decît una din cele menţionate la alineatul întîi, ajutorul de deces se stabileşte şi se plăteşte acesteia.

Persoanele specificate beneficiază de dreptul la acordarea ajutorului de deces, indiferent de faptul dacă sînt sau nu cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi de faptul dacă au sau nu au domiciliul în Republica Moldova.

6. În cazul în care acordurile (convenţiile) internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte dispoziţii decît cele prevăzute în prezentul Regulament, se aplică dispoziţiile acestor acorduri (convenţii).

II. Condiţiile de stabilire a ajutorului de deces în cazul persoanelor asigurate în sistemul public de asigurări sociale

Ajutorul de deces se acordă persoanelor specificate la punctul 5 al prezentului Regulament, în cazul decesului persoanelor cu domiciliul sau cu reşedinţa în Republica Moldova:

a) asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale, indiferent de durata stagiului de cotizare realizat, şi şomerilor cu drept la ajutor de şomaj;

b) pensionarilor, beneficiari de pensie stabilită în sistemul public de asigurări sociale;

c) persoanelor care nu au statut de asigurat, dar care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;

d) membrilor familiei care au fost întreţinute de persoanele specificate la lit. a) - c) ale prezentului punct şi care nu au drept la ajutor în sistemul de asigurări sociale.

III. Condiţiile de stabilire a ajutorului de deces în cazul persoanelor neasigurate în sistemul public de asigurări sociale

8. Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului persoanei neasigurate cu condiţia că nici unul dintre membrii familiei, tutorele sau curatorul acesteia nu are dreptul la ajutor de deces în sistemul public de asigurări sociale pentru persoana decedată.

IV. Modul de stabilire a ajutorului de deces

9. În cazul decesului a două sau mai multe persoane, specificate la punctele 7 şi 8 ale prezentului Regulament, ajutorul de deces se acordă pentru fiecare persoană decedată.

10. Dreptul la ajutor de deces se constituie de casa teritorială de asigurări sociale (în continuare - casa teritorială) din raza domiciliului sau reşedinţei persoanei decedate prin decizia de acordare a conducătorului organului respectiv.

11. Ajutorul de deces se stabileşte în baza cererii depuse de către o persoană, specificată la punctul 5 al prezentului Regulament. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

a) actul de identitate al beneficiarului (în original şi în copie). În cazul lipsei acestuia, identitatea poate fi confirmată printr-un alt act, inclusiv cel de uz temporar, eliberat de organele competente ale statului;

c) certificatul de deces (în copie).

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter